Трън каза “не” на златодобива

На проведения вчера местен реферндум 1935 от имащите право на глас 3563 избиратели са отговорили с “да” на въпроса “Против ли сте община Трън чрез Общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и обработка на метални полезни изкопаеми?”

93% гласуваха с “да”, 6% – с “не”, а 1% от бюлетините бяха невалидни. Резултатите от местния референдум според закона могат да бъдат обжалвани от този, по чиято инициатива се провежда допитването или от областния управител в 7-дневен срок от обявяването им.

Минималния праг,  за да бъде валиден референдумът е 40%. Икономисти обаче коментираха, че дали да има добив на злато в Трън е регламентирано в закона, а той гласи, че експлоатацията на подземните недра не е решение на населението.

До допитването се стигна след инвестиционното предложение на Евромакс Сървисис ЕООД от групата на “”Асарел – Медет”, което предвижда добив и преработка на златно-сребърни руди. То доведе до социално напрежение в региона. От компанията-инвеститор “Евромакс Сървисиз” ЕООД обявиха, че приемат резултатите от местния референдум в Трън като очаквани на фона на масираната манипулативна кампания сред местното население. В официалната позиция на фирмата се казва, че отклоняването от законово установената процедура за разглеждане на такива инвестиционни проекти обаче е разочароващо за бизнес климата в страната.

Проектът получи подкрепа от Българската минногеоложка камара (БМГК). Проектът е внесен в РИОСВ-Перник, като предстои отварянето на мина “Злата”, която е закрита през 1992-1993 г., и откриването на 400 работни места.

Най-сериозните притеснения на хората в Трънско са за природата и здравето. Според тях постъпилото инвестиционно намерение за добив на злато предвижда близо 20 кв. км да се използват за минна дейност. Половината от тази площ е разположена върху планината Руй, която е включена в европейската защитена мрежа „Натура 2000“.